Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13 Quốc hội thông qua ngày 25/06/2015, có hiệu lực từ ngày 01/07/2016

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Phiên bản 1.0
Last Updated Tháng 5 11, 2020, 00:47 (EDT)
Được tạo ra Tháng 4 7, 2020, 03:31 (EDT)
Cơ quan ban hành Quốc hội
Loại văn bản Luật
Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Số hiệu 82/2015/QH13