82.2015.QH13.doc

Địa chỉ: http://data.vodic.vn/dataset/d9036f04-dcb9-425b-bd9b-e9fc83c16ad2/resource/463b0255-f26a-49ce-8151-d996ac3c9324/download/82.2015.qh13.doc

Từ tóm tắt của bộ dữ liệu

Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13 Quốc hội thông qua ngày 25/06/2015, có hiệu lực từ ngày 01/07/2016

Nguồn: Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Data last updated Tháng 4 7, 2020
Metadata last updated Tháng 4 7, 2020
Được tạo ra Tháng 4 7, 2020
Định dạng application/msword
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
createdHơn 3 vài năm trước
formatDOC
id463b0255-f26a-49ce-8151-d996ac3c9324
last modifiedHơn 3 vài năm trước
mimetypeapplication/msword
on same domainTrue
package idd9036f04-dcb9-425b-bd9b-e9fc83c16ad2
position2
revision idad6ec41a-dd96-4800-8cc7-38e42bc01f77
size270,9 KiB
stateactive
url typeupload