VanBanGoc_82.2015.QH13.pdf

Địa chỉ: http://data.vodic.vn/dataset/d9036f04-dcb9-425b-bd9b-e9fc83c16ad2/resource/5de30559-d13d-4db7-bee0-70733c5f59b5/download/vanbangoc_82.2015.qh13.pdf

Từ tóm tắt của bộ dữ liệu

Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13 Quốc hội thông qua ngày 25/06/2015, có hiệu lực từ ngày 01/07/2016

Nguồn: Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Data last updated Tháng 4 7, 2020
Metadata last updated Tháng 4 7, 2020
Được tạo ra Tháng 4 7, 2020
Định dạng application/pdf
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
createdHơn 3 vài năm trước
formatPDF
id5de30559-d13d-4db7-bee0-70733c5f59b5
last modifiedHơn 3 vài năm trước
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package idd9036f04-dcb9-425b-bd9b-e9fc83c16ad2
revision id28b10d14-7f79-4edb-8adc-af670bc78b8b
size920,4 KiB
stateactive
url typeupload