VanBanGoc_82.2015.QH13.pdf

Địa chỉ: https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/70804/VanBanGoc_82.2015.QH13.pdf

Từ tóm tắt của bộ dữ liệu

Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13 Quốc hội thông qua ngày 25/06/2015, có hiệu lực từ ngày 01/07/2016

Nguồn: Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Data last updated Tháng 4 7, 2020
Metadata last updated Tháng 4 7, 2020
Được tạo ra Tháng 4 7, 2020
Định dạng application/pdf
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
createdHơn 4 vài năm trước
formatPDF
id66dca7b1-73ea-47a3-997e-8de098a47a99
mimetypeapplication/pdf
package idd9036f04-dcb9-425b-bd9b-e9fc83c16ad2
position1
revision id3035a7eb-f2fe-41a9-8633-388d456d9fd5
stateactive