Hướng dẫn sử dụng Cổng dữ liệu mở Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

(data.vodic.vn)

Giới thiệu

Được phát triển trên phần mềm mă nguồn mở CKAN, một công cụ tạo lập các trang web dữ liệu mở. Với cổng dữ liệu data.vodic.vn, Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia mong muốn tạo ra một hệ thống quản lư dữ liệu, giúp quản lư, xuất bản, chia sẻ, t́m kiếm và sử dụng các bộ dữ liệu chuyên sâu trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Hướng dẫn sử dụng này bao gồm

·       Hướng dẫn sử dụng giao diện web của data.vodic.vn để sắp xếp, xuất bản và t́m dữ liệu.

·       Hướng dẫn việc quản trị web của data.vodic.vn cho người dùng ở vai tṛ quản trị thông tin.

Dữ liệu và nguồn

Dữ liệu được thể hiện trong data.gov.vn dưới đơn vị được gọi là “bộ dữ liệu”. Mỗi “bộ dữ liệu” là một gói dữ liệu, khi người dùng t́m kiếm dữ liệu, kết quả t́m kiếm họ nh́n thấy sẽ là các “bộ dữ liệu”.

Mỗi “bộ dữ liệu” gồm 2 nội dung:

·       Nguồn dữ liệu: Có thể có một hoặc nhiều nguồn dữ liệu chứa bản thân dữ liệu. Ở đây data.vodic.vn hỗ trợ bất kỳ dạng dữ liệu nguồn nào. Dữ liệu nguồn có thể là bảng tính Excel, tài liệu PDF, tệp h́nh ảnh, tệp nén… data.vodic.vn có thể lưu trữ tài nguyên ngay tại chỗ hay đơn giản chỉ là một liên kết đến dữ liệu đang có một nơi khác trên internet.

·       Thông tin hoặc "siêu dữ liệu" về dữ liệu. Ví dụ như tên dự án, tên tác giả, năm dữ liệu được tạo ra…

Người dùng, Cơ quan và việc cấp quyền

Người dùng thông thường không cần đăng nhập cho việc t́m kiếm và xem dữ liệu

Người dùng cần được cấp tài khoản và đăng nhập để nhập, chỉnh sửa… các bộ dữ liệu với quyền được cấp.

Thông thường mỗi bộ dữ liệu thuộc sở hữu của một “Cơ quan”. Với data.vodic.vn, các Cơ quan là nơi cung cấp các bộ số liệu về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Như các Cơ quan thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, các Chi cục biển và hải đảo của địa phương…

Quản trị viên của Cơ quan có thể thêm người dùng cá nhân vào Cơ quan đó với các vai tṛ khác nhau tùy theo mức độ mà cấp quyền phù hợp. Người dùng của Cơ quan có thể tạo bộ dữ liệu do Cơ quan đó sở hữu. Trong thiết lập mặc định các bộ dữ liệu này là “Riêng tư”, nó chỉ hiển thị với những người dùng trong cùng một Cơ quan

Data.vodic.vn được thiết kế để mỗi bộ số liệu đều phải thuộc một Cơ quan.

Sử dụng data.vodic.vn

Đăng nhập

(người dùng muốn đưa dữ liệu lên, cập nhật, chỉnh sửa cần được Trung tâm cấp tài khoản)

Để Đăng nhập người dùng sử dụng liên kết  ở đầu bất kỳ trang nào. data.vodic.vn sẽ yêu cầu những thông tin sau:

·       Tên người sử dụng:

·       Mật khẩu:

Các thông tin này được Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia cấp cho người dùng cùng với cấp quyền phù hợp.  

Các tính năng cho việc nhập số liệu (xuất bản số liệu)

Thêm bộ số liệu mới

Bước 1: Người dùng có thể thực hiện việc thêm bộ số liệu mới bằng 2 cách

a.     Chọn menu Dữ liệu  trên đầu bất kỳ trang nào, sau đó, phía trên thanh t́m kiếm dữ liệu chọn nút

b.    Chọn menu Cơ quan , sau đó chọn Cơ quan sẽ sở hữu bộ số liệu sẽ thêm mới (điều kiện bạn phải là thành viên của Cơ quan này và được cấp quyền), sau đó, phía trên thanh t́m kiếm dữ liệu chọn nút

Bước 2: Nhập các thông tin sau về bộ số liệu của bạn.

·       Tiêu đề - Tiêu đề này sẽ là duy nhất trên data.vodic.vn, v́ vậy hăy chọn tiêu đề ngắn gọn nhưng cụ thể. Ví dụ. "Bản đồ địa h́nh đáy biển của Đà Nẵng" sẽ cụ thể hơn là "Bản đồ địa h́nh đáy biển".

·       Mô tả - Bạn có thể thêm mô tả chi tiết hơn về bộ dữ liệu tại đây, bao gồm thông tin như dữ liệu đến từ đâu và bất kỳ thông tin nào mà mọi người sẽ cần biết khi sử dụng bộ dữ liệu này.

·       Từ Khóa - Ở đây bạn có thể thêm các từ khóa để giúp mọi người t́m thấy dữ liệu nhanh hơn và liên kết nó với các dữ liệu liên quan khác. Ví dụ có thể là “đa dạng sinh học”, “cảng biển”, “Quảng Ninh”. Nhấn phím <Enter> giữa các từ khóa, bạn có thể nhập nhiều từ khóa. Nếu bạn nhập sai từ khóa, bạn có thể sử dụng nút xóa (x) để xóa từ khóa đó trước khi lưu bộ dữ liệu.

·       Cơ quan – Nếu bạn là thành viên của một Cơ quan, đảm bảo rằng Cơ quan mặc định được chọn là chính xác trước khi bạn tiếp tục. (hầu hết người dùng sẽ chỉ ở trong một Cơ quan. Data.vodic.vn sẽ chọn Cơ quan của bạn theo mặc định và bạn không cần phải làm ǵ cả)

Chú ư: Theo mặc định, Thông tin bắt buộc duy nhất trên trang này là Tiêu đề. Bạn cũng nên kiểm tra rằng bạn chọn đúng Cơ quan cho tập dữ liệu, v́ thông tin này không thể thay đổi sau này. Với các trường khác bạn có thể chỉnh sửa hoặc thêm vào sau này.