Bản đồ Địa mạo biển Đông

Bản đồ Địa mạo biển Đông tỉ lệ 1:4.000.000 được thành lập trong nhiệm vụ xây dựng Atlas tài nguyên, môi trường biển thuộc dự án "Xây dựng, hệ thống hóa cơ sở dữ liệu biển quốc gia về các kết quả điều tra cơ bản điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường các vùng biển Việt Nam "

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Last Updated Tháng 5 11, 2020, 00:45 (EDT)
Được tạo ra Tháng 4 7, 2020, 03:41 (EDT)