Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên - môi trường biển khu vực phía Bắc

  1. Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên - môi trường biển khu vực phía Bắc là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, có chức năng thực hiện các hoạt động nghiên cứu, điều tra tài nguyên, môi trường biển, phát hiện và đánh giá các nguồn tài nguyên, tiềm năng, lợi thế vùng biển ven bờ, vùng bờ các tỉnh, thành phố có biển từ tỉnh Quảng Ninh đến tỉnh Phú Yên (sau đây gọi là vùng biển ven bờ, vùng bờ khu vực phía Bắc); vùng biển sâu, xa bờ của Việt Nam theo phân công của Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (sau đây gọi là Tổng cục trưởng) phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; thực hiện các hoạt động dịch vụ về quy hoạch, điều tra tài nguyên - môi trường biển theo quy định của pháp luật.
  2. Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên - môi trường biển khu vực phía Bắc (sau đây gọi là Trung tâm) là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở tại thành phố Hà Nội.