Cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo tp Hải Phòng

Cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo tp Hải Phòng được xây dựng, hoàn thành năm 2017

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Last Updated Tháng 4 17, 2022, 22:53 (EDT)
Được tạo ra Tháng 10 12, 2020, 21:47 (EDT)