Trang thông tin cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi ...

Địa chỉ: http://biendaohaiphong.vasi.gov.vn/

Từ tóm tắt của bộ dữ liệu

Cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo tp Hải Phòng được xây dựng, hoàn thành năm 2017

Nguồn: Cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo tp Hải Phòng

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Data last updated Tháng 10 21, 2020
Metadata last updated Tháng 10 21, 2020
Được tạo ra Tháng 10 21, 2020
Định dạng url
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
createdHơn 2 vài năm trước
formaturl
id87d5f7ce-875e-4eac-aab0-8755b5c5049c
package idf5ac2c82-c7ff-48cf-ad2e-87cd7d138aaf
revision id27896d09-cdef-4c24-8188-3d9a74ea9901
stateactive