Viện Nghiên cứu biển và hải đảo

  1. Viện Nghiên cứu biển và hải đảo là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (sau đây gọi là Tổng cục), có chức năng nghiên cứu, đề xuất, xây dựng chiến lược, cơ chế, chính sách về biển và hải đảo; nghiên cứu khoa học, đào tạo, hợp tác quốc tế, cung cấp dịch vụ, tư vấn về khoa học, công nghệ biển, quản lý biển, hải đảo theo quy định của pháp luật.
  2. Viện Nghiên cứu biển và hải đảo là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở tại thành phố Hà Nội.