Trung tâm Hải Văn

  1. Trung tâm Hải văn là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (sau đây gọi là Tổng cục), có chức năng điều tra cơ bản, quan trắc, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ về hải văn, môi trường và sinh thái biển, hải đảo; thực hiện các hoạt động dịch vụ về điều tra, khảo sát, quan trắc, ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực hải văn, môi trường và sinh thái biển, hải đảo.
  2. Trung tâm Hải văn là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở tại thành phố Hà Nội.