Dữ liệu địa hình

Dữ liệu địa hình là các dữ liệu liên quan đến độ cao, độ sâu, mô tả hình dạng, đặc trưng của bề mặt Trái Đất bao gồm điểm độ cao, điểm độ sâu, đường đồng mức nối các điểm có cùng giá trị độ cao, đường mô tả đặc trưng địa hình và các dạng địa hình đặc biệt.

Dữ liệu Địa hình đáy biển thường được biểu thị trên các loại bản đồ:

  • Bản đồ hàng hải (hải đồ);

  • Bản đồ địa hình đáy biển;

  • Bản đồ chuyên ngành (chuyên dụng).