1 số bộ dữ liệu tìm thấy

Đơn vị: Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia Giấy phép: Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ) Định dạng: PDF Từ khóa: biển và hải đảo tài nguyên và môi trường Luật

Kết quả lọc

Tìm kiếm theo vùng Xóa

SeaDBLocal © OpenStreetMap
Bạn cũng có thể truy cập cơ quan đăng ký này bằng Giao diện lập trình ứng dụng (xem Văn bản API).