1 số bộ dữ liệu tìm thấy

Giấy phép: Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ) Đơn vị: Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên - môi trường biển khu vực phía Bắc

Kết quả lọc

Tìm kiếm theo vùng Xóa

SeaDBLocal © OpenStreetMap
  • Bản đồ Địa mạo biển Đông

    Bản đồ Địa mạo biển Đông tỉ lệ 1:4.000.000 được thành lập trong nhiệm vụ xây dựng Atlas tài nguyên, môi trường biển thuộc dự án "Xây dựng, hệ thống hóa cơ sở dữ liệu biển quốc...
Bạn cũng có thể truy cập cơ quan đăng ký này bằng Giao diện lập trình ứng dụng (xem Văn bản API).