Vùng điều tra địa chất khoáng sản 1:50.000

Vùng điều tra cơ bản dữ liệu địa chất khoáng sản 1:50.000

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn Xây dựng, hệ thống hóa cơ sở dữ liệu biển quốc gia về các kết quả điều tra cơ bản điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường các vùng biển Việt Nam
Last Updated Tháng 5 28, 2020, 05:02 (EDT)
Được tạo ra Tháng 5 28, 2020, 04:40 (EDT)