Dữ liệu nền cho thực hiện giao khu vực biển

Dự án Xây dựng hệ thống kỹ thuật hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia
Tác giả Phòng Cơ sở dữ liệu
Last Updated Tháng 6 17, 2020, 06:33 (EDT)
Được tạo ra Tháng 6 17, 2020, 06:31 (EDT)