Sản phẩm DA Khung CSDL địa phương_Xin ý kiến góp ý

Các tài liệu là sản phẩm Dự án “Xây dựng khung kiến trúc cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin phục vụ đồng bộ cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường biển quốc gia và cơ sở dữ liệu biển địa phương”

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Last Updated Tháng 6 14, 2020, 23:46 (EDT)
Được tạo ra Tháng 6 14, 2020, 23:45 (EDT)