Dữ liệu nhạy cảm đường bờ Kiên Giang

cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường biển và hải đảo Kiên Giang

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia
Last Updated Tháng 6 17, 2020, 06:37 (EDT)
Được tạo ra Tháng 6 17, 2020, 06:35 (EDT)