Dữ liệu cảng biển Hải Phòng

Dữ liệu cảng biển Hải Phòng

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia
Last Updated Tháng 6 17, 2020, 06:42 (EDT)
Được tạo ra Tháng 6 17, 2020, 06:41 (EDT)