Bản đồ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Các bản đồ thuộc các dự án do các Bộ, Ngành thực hiện trên biển trong giai đoạn từ năm 2010 trở về trước, được tập hợp, số hóa trong dự án Xây dựng, hệ thống hóa cơ sở dữ liệu biển quốc gia về các kết quả điều tra cơ bản điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường các vùng biển Việt Nam thuộc Đề án 47 do Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia chủ trì

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Tác giả Võ Xuân Hùng
Người bảo dưỡng Võ Xuân Hùng
Phiên bản 1.0
Last Updated Tháng 5 11, 2020, 00:46 (EDT)
Được tạo ra Tháng 4 6, 2020, 00:04 (EDT)