Default.aspx

Địa chỉ: http://vanban.monre.gov.vn/Default.aspx

Từ tóm tắt của bộ dữ liệu

Văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về tài nguyên và môi trường

Nguồn: Văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về tài nguyên và môi trường

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Data last updated Tháng 4 9, 2020
Metadata last updated Tháng 4 9, 2020
Được tạo ra Tháng 4 9, 2020
Định dạng URL
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
createdHơn 3 vài năm trước
formatURL
idd955a01d-6051-4b7c-bc52-feadb15e80e8
package id7c87e182-702a-4217-9464-9a61205351bc
revision ide8d609d6-bd6b-4688-8c9b-87da24b5045e
stateactive