1 số bộ dữ liệu tìm thấy

Nhóm DL: Cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo quốc gia

Kết quả lọc
  • Bản đồ Địa mạo biển Đông

    Bản đồ Địa mạo biển Đông tỉ lệ 1:4.000.000 được thành lập trong nhiệm vụ xây dựng Atlas tài nguyên, môi trường biển thuộc dự án "Xây dựng, hệ thống hóa cơ sở dữ liệu biển quốc...