MapServer

Địa chỉ: http://seadb.vodic.vn/?url=http://103.9.86.222:6080/arcgis/rest/services/DTCB47/Investigation_SEAS/MapServer

Các lớp dữ liệu gồm: VN_LanhHai (1) Vn_ThaiLan_98 (2) VN_Malayxia_79 (3) VN_Indonexia (4) VungBien_ChongLan_VN_ThaiLan_Malaisia (5) VungBien_LichSu_Vn_Campuchia (6) Điểm độ sâu (7) Đường mép nước (8) Đường đẳng sâu (9) Vùng biển Vịnh Bắc Bộ (10) Vùng biển nội thủy (11) Vùng biển lãnh hải (12) Vùng biển đặc quyền kinh tế (13) Tầng sâu (14) Biển Đông

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Data last updated Tháng 6 17, 2020
Metadata last updated Tháng 6 17, 2020
Được tạo ra Tháng 6 17, 2020
Định dạng MapServer
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
createdHơn 4 vài năm trước
formatMapServer
idab60f813-0bcc-45d0-befd-f7e952e9b052
package id4ada0bf0-4826-4257-807d-0aa1adfa99b9
revision idb37838c3-e9ce-4af3-92e7-5abfba8b43ab
stateactive